Tuesday, January 12, 2010

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 19 มกราคม 2553 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2553 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ 255 หมู่ 11 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ - บาท ได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ 255 หมู่ 11 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4446 5010-4 ต่อ 159,302 ในวันและเวลาราชการ

เว็บนี้กำลังย้ายไปที่ www.generatorthailand.com

0 comments: